تجهيزات چوبي


قفسه یکطرفه بلند – قفسه یکطرفه کوتاه – قفسه دو طرفه بلند – قفسه دو طرفه کوتاه – قفسه نمایش مجلات
قفسه نمایش کتاب های جدید (تازه ها) – قفسه جای فیلم و CD


میز مطالعه یک نفره انفرادی – میز مطالعه دو نفره انفرادی – میز مطالعه چهار نفره مسطح – میز مطالعه شش نفره مسطح
 


چرخ حمل کتاب – برگه دان – صندلی – جای نمایش روزنامه – میز L کتابدار – جای فرهنگ و اطلس (دیکسیونر )
پلکان کتابخانه – جعبه امانت میز کتابدار

 

 

قفسه یکطرفه بلند با طبقه های متحرک
در ابعاد استاندارد


قفسه دو طرفه بلند با طبقه های متحرک
در ابعاد استانداردقفسه یکطرفه متوسط با طبقه های متحرک در ابعاد استانداردقفسه یکطرفه کوتاه با طبقه های متحرک در ابعاد استانداردقفسه دو طرفه کوتاه با طبقه های متحرک در ابعاد استانداردقفسه نمایش مجلات در ابعاد استانداردقفسه دوطرفه بلند با طبقه های متحرک (دارای دیواره جداکننده) در ابعاد استاندارد


کتابخانه درب دار


کتابخانه چهاردرب چوب و شیشه


قفسه سمعی و بصری


کتابخانه با درب چوبی پایین


میز مطالعه گروهی چهار و شش نفره


میز مطالعه شیب دار مدل آستان قدسمیز مطالعه دونفره انفرادی در ابعاد استاندارد


میز مطالعه یک نفره انفرادی در ابعاد استاندارد


میز مطالعه کودک با صندلی


میز مطالعه ۴ نفره جهت مطالعه چهار نفر مجزا


میز L کتابدار در ابعاد استاندارد


میز متوسط کتابدار
قفسه تازه های کتاب


جای نمایش روزنامه


چرخ حمل کتاب


چرخ حمل کتاب با اسکلت فلزی


صندلی تمام چوب مطالعه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.